Category Archives: 08-Metod

Undersökningsdeltagare

Informanterna rekryteras under senhösten 2009. Det är ett bekvämlighetsurval. Dels sker detta via ett brev (Bilaga 1) som distribueras via en hyrd annonsplats på Vattumannens bokhandel i Stockholm, vilken säljer litteratur med ett sådant idéinnehåll som studien fokuserar på, dels via efterlysningar på nyandliga diskussionsfora på internet. Valet av de senare platserna sker utifrån författarens förkunskaper, inläsning av litteratur (Arlebrand, 1992; Hammer, 2004) samt med hjälp av sökmotorer. Inklusionskriterier är att informanterna ska vara i vuxen ålder, ha en världsåskådning som omfattar reinkarnation och karma, samt en övertygelse om att individen steg för steg utvecklas mot fullkomlighet. Det är vidare önskvärt att få informanter med lite olika förankring inom området new age eller nyandlighet. Informanterna ska dessutom ha möjlighet att träffas i stockholmstrakten för en personlig intervju.

Ett kort avstämning görs på telefon och i något fall per mejl med de som anmäler intresse för att se om dessa uppfyller inklusionskriterierna. Bland annat är det angeläget att sålla bort personer som har ett andligt intresse som lutar mer åt satanism, wicca, paganism, eller liknande, för vilka grundföreställningarna ovan normalt inte är centrala eller ens omfattas. En person väljs bort då denne är för ung och upplevs som alltför sökande, en annan väljs bort då denne har en buddhistisk syn på reinkarnation som inte inbegriper individuell återfödelse. Ett par personer får nej då dessa är personligt bekanta till uppsatsförfattaren. En person väljs bort då denne bor i en annan del av landet och det bedöms bli svårt att få till ett personligt möte under den tidsrymd då intervjuerna ska genomföras. Ett par förfrågningar mot slutet av rekryteringsfasen avböjs då det bedöms att dessa varianter av nyandlighet redan är tillräckligt representerade.

Elva personer rekryteras, 7 kvinnor och 4 män. De yngsta är i trettioårsåldern, medan de äldsta är en bit över sextio. Två är pensionärer, tre är studenter på högskola, tre arbetar med alternativa behandlingar och dylikt, en person arbetar i det privata näringslivet, en är konstnär och en arbetar inom offentlig förvaltning.
 
Länk till uppsats

Kommentarer inaktiverade för Undersökningsdeltagare

Filed under 08-Metod

Datainsamling

Sju av intervjuerna görs på uppsatsförfattarens mottagning, två i informanternas hem, en på informantens arbetsplats efter arbetsdagens slut, samt en i ett bokat grupprum på ett bibliotek. I samtliga fall kan intervjuerna genomföras under lugna förhållanden, utan att någon annan person är närvarande. Varje intervju tar cirka nittio minuter. Det utgår ingen ersättning. I de fall intervjun sker på uppsatsförfattarens mottagning bjuds på fika.

I början av intervjuerna ges en kort presentation av bakgrund och syfte. Informanterna får veta att studien sker inom ramen för ett psykologexamensarbete vid Stockholms universitet, under handledning, att intervjuaren har tystnadsplikt och att syftet är att förstå hur respondenten själv ser på livet, snarare än hur frågorna besvaras utifrån den speciella andliga filosofi som respondenten eventuellt omfattar. Vidare ges en försäkran om att allt material kommer att behandlas konfidentiellt, att deltagandet är frivilligt, att informanten kan avböja att svara på frågor och när som helst har rätt att avbryta. Intervjuerna är halvstrukturerade, utifrån en guide (Bilaga 2) med vissa områden som ska hinnas med och förslag till fördjupningsteman. Samtalen spelas in på en diktafon av god kvalitet.

I några fall förhör sig respondenterna specifikt om uppsatsförfattarens psykologiska orientering (psykodynamisk) och mot bakgrund av den religionskritik som förknippas bland annat med Sigmund Freud så läggs extra vikt vid att skapa en god atmosfär. Om respondenterna undrar över intervjuarens egen ingång till forskningsämnet erbjuder jag mig att säga något litet om detta efter intervjun. Överlag bemödar jag mig om att ha en icke-vetande och problematiserande attityd i förhållande till de frågor som tas upp i intervjuerna.
 
Länk till uppsats

Kommentarer inaktiverade för Datainsamling

Filed under 08-Metod

Analys

Ljudfilerna spelas upp i programmet Audacity 1.2.6. och transkriberas ordagrant i Word. Samtalen skrivs ut i sin helhet med informantens svar och mina frågor som en löpande text. Varje intervju resulterar i ett textdokument om cirka trettio A4-sidor. De transkriberade intervjuerna kodas därefter i programmet ATLAS.ti som är speciellt framtaget för kvalitativ forskning. För att strukturera materialet tillämpas tematisk analys (Hayes, 2000; Langemar, 2005). En första genomgång av intervjumaterialet resulterar i en mer neutralt beskrivande, induktivt strukturerad resultatdel, där cirka 110 koder vartefter faller ut i åtta teman (Bakgrund och relationer; Ideologisk hemvist och praktik; Gud eller en större, ordnande instans; Öde och livslagar; Vetande och tro; Hälsa, ohälsa och vård: Etablissemang och samhälle, samt Framtid och visioner). Denna första genomgång utgör sedan grund för den kombinerade resultat- och diskussionsdelen som är i högre grad deduktivt strukturerad och där sju realitetsdomäner inspirerade av Werbart (1996, 2000) läggs som ett raster över materialet.
 
Länk till uppsats

Kommentarer inaktiverade för Analys

Filed under 08-Metod

Presentation

Citaten återges ordagrant, med småord och uttryck. Talspråkskaraktären har behållits. Starkt betonade ord skrivs med versaler. I citaten markerar tre punkter en paus. Tre punkter inom hakparentes markerar att text utelämnats. Text inom hakparenteser är mina egna repliker, som i vissa fall har tagits med för att sammanhanget ska bli begripligt. Vissa karaktäristiska uttryck har ibland lånats över till den löpande texten, då dessa upplevts kunna ge färg åt och bidra till framställningen. Dessa ord eller uttryck är då satta inom citationstecken. Ibland när det är uppenbart att personen använt ett felaktigt, likalydande ord har det ordet bytts ut utan att ändringen markerats. Detsamma har i ett fåtal fall gjorts när ett ord, oftast ett bindeord, av allt att döma utelämnats av respondenten och det upplevts som att detta alltför mycket skulle påverka läsbarheten. På några ställen har för informanten personliga uppgifter ändrats eller anonymiserats.
 
Länk till uppsats

Kommentarer inaktiverade för Presentation

Filed under 08-Metod

Etiska överväganden

En knapphändig presentation av deltagarna har att göra med att dessa i flera fall representerar små subgrupper. Vissa begrepp och resonemang kan antas vara lätt igenkännbara för den med samma referensramar som informanten och det har därför upplevts som extra viktigt att skydda informanternas identitet. Att visa respekt för individens religiösa övertygelse (Psykologförbundet.se) bör gälla även i en sådan här studie. I någon mån blir detta en balansgång då ambitionen med studien är att reflektera kring svarsmaterialet och att eventuellt kunna värdera eller framlägga normativa synpunkter.
 
Länk till uppsats

Kommentarer inaktiverade för Etiska överväganden

Filed under 08-Metod