Category Archives: 01-Uppsats

Om den här studien

Syftet med studien var att undersöka den nya andligheten ur ett psykoanalytiskt perspektiv. Det kunde ha legat nära till hands att då försöka hitta eventuella samband mellan barndoms- och uppväxterfarenheter och det andliga intresset. Dock har fokuset för undersökningen legat på själva föreställningsvärlden. Ambitionen var att undersöka hur respondenterna förhöll sig till människans existentiella villkor, så som dessa kan formuleras utifrån en psykoanalytisk referensram, vilket antogs kunna ge ytterligare ett perspektiv på eventuella ohälsoaspekter i förbindelse med new age eller nyandlighet.

Frågeställningen för studien har varit: Hur förhåller sig respondenterna till människans existentiella villkor så som dessa kan formuleras utifrån psykoanalysen?

Vad som motiverar denna studie är att den oorganiserade nyandligheten är relativt lite beforskad utifrån ett psykodynamiskt eller psykoanalytiskt perspektiv. Vidare motiveras studien av att tidigare forskning kunnat visa att detta dels är en grupp med en särpräglad psykologisk profil, dels att det inom denna grupp eventuellt finns ett förhöjt och möjligen även odiagnostiserat lidande, liksom en ovilja att söka hjälp (Granqvist, 2004). En större förståelse för området vore därför värdefull. ”Kunskapen inom vården och socialtjänsten om sektproblematik är generellt ganska dålig och det cirkulerar fortfarande många fördomar”, skriver Järvå (2014, 12 april). Föreliggande studie har visserligen inte fokuserat på destruktiva sekter, eller organiserad andlighet över huvud taget, men gissningsvis finns det beröringspunkter. Vissa av de nyandliga idéerna har stor acceptans hos allmänheten varför en studie också kan ha ett generellt värde. Till sist har ämnet religion eller andlighet knappt berörts alls i undervisningen på psykologprogrammet varför studien haft ett värde som en fördjupningsarbete för uppsatsförfattaren själv och eventuellt kan vara av intresse även för andra.
 
Länk till uppsats

Kommentarer inaktiverade för Om den här studien

Filed under 07-Om den här studien

Undersökningsdeltagare

Informanterna rekryteras under senhösten 2009. Det är ett bekvämlighetsurval. Dels sker detta via ett brev (Bilaga 1) som distribueras via en hyrd annonsplats på Vattumannens bokhandel i Stockholm, vilken säljer litteratur med ett sådant idéinnehåll som studien fokuserar på, dels via efterlysningar på nyandliga diskussionsfora på internet. Valet av de senare platserna sker utifrån författarens förkunskaper, inläsning av litteratur (Arlebrand, 1992; Hammer, 2004) samt med hjälp av sökmotorer. Inklusionskriterier är att informanterna ska vara i vuxen ålder, ha en världsåskådning som omfattar reinkarnation och karma, samt en övertygelse om att individen steg för steg utvecklas mot fullkomlighet. Det är vidare önskvärt att få informanter med lite olika förankring inom området new age eller nyandlighet. Informanterna ska dessutom ha möjlighet att träffas i stockholmstrakten för en personlig intervju.

Ett kort avstämning görs på telefon och i något fall per mejl med de som anmäler intresse för att se om dessa uppfyller inklusionskriterierna. Bland annat är det angeläget att sålla bort personer som har ett andligt intresse som lutar mer åt satanism, wicca, paganism, eller liknande, för vilka grundföreställningarna ovan normalt inte är centrala eller ens omfattas. En person väljs bort då denne är för ung och upplevs som alltför sökande, en annan väljs bort då denne har en buddhistisk syn på reinkarnation som inte inbegriper individuell återfödelse. Ett par personer får nej då dessa är personligt bekanta till uppsatsförfattaren. En person väljs bort då denne bor i en annan del av landet och det bedöms bli svårt att få till ett personligt möte under den tidsrymd då intervjuerna ska genomföras. Ett par förfrågningar mot slutet av rekryteringsfasen avböjs då det bedöms att dessa varianter av nyandlighet redan är tillräckligt representerade.

Elva personer rekryteras, 7 kvinnor och 4 män. De yngsta är i trettioårsåldern, medan de äldsta är en bit över sextio. Två är pensionärer, tre är studenter på högskola, tre arbetar med alternativa behandlingar och dylikt, en person arbetar i det privata näringslivet, en är konstnär och en arbetar inom offentlig förvaltning.
 
Länk till uppsats

Kommentarer inaktiverade för Undersökningsdeltagare

Filed under 08-Metod

Datainsamling

Sju av intervjuerna görs på uppsatsförfattarens mottagning, två i informanternas hem, en på informantens arbetsplats efter arbetsdagens slut, samt en i ett bokat grupprum på ett bibliotek. I samtliga fall kan intervjuerna genomföras under lugna förhållanden, utan att någon annan person är närvarande. Varje intervju tar cirka nittio minuter. Det utgår ingen ersättning. I de fall intervjun sker på uppsatsförfattarens mottagning bjuds på fika.

I början av intervjuerna ges en kort presentation av bakgrund och syfte. Informanterna får veta att studien sker inom ramen för ett psykologexamensarbete vid Stockholms universitet, under handledning, att intervjuaren har tystnadsplikt och att syftet är att förstå hur respondenten själv ser på livet, snarare än hur frågorna besvaras utifrån den speciella andliga filosofi som respondenten eventuellt omfattar. Vidare ges en försäkran om att allt material kommer att behandlas konfidentiellt, att deltagandet är frivilligt, att informanten kan avböja att svara på frågor och när som helst har rätt att avbryta. Intervjuerna är halvstrukturerade, utifrån en guide (Bilaga 2) med vissa områden som ska hinnas med och förslag till fördjupningsteman. Samtalen spelas in på en diktafon av god kvalitet.

I några fall förhör sig respondenterna specifikt om uppsatsförfattarens psykologiska orientering (psykodynamisk) och mot bakgrund av den religionskritik som förknippas bland annat med Sigmund Freud så läggs extra vikt vid att skapa en god atmosfär. Om respondenterna undrar över intervjuarens egen ingång till forskningsämnet erbjuder jag mig att säga något litet om detta efter intervjun. Överlag bemödar jag mig om att ha en icke-vetande och problematiserande attityd i förhållande till de frågor som tas upp i intervjuerna.
 
Länk till uppsats

Kommentarer inaktiverade för Datainsamling

Filed under 08-Metod

Analys

Ljudfilerna spelas upp i programmet Audacity 1.2.6. och transkriberas ordagrant i Word. Samtalen skrivs ut i sin helhet med informantens svar och mina frågor som en löpande text. Varje intervju resulterar i ett textdokument om cirka trettio A4-sidor. De transkriberade intervjuerna kodas därefter i programmet ATLAS.ti som är speciellt framtaget för kvalitativ forskning. För att strukturera materialet tillämpas tematisk analys (Hayes, 2000; Langemar, 2005). En första genomgång av intervjumaterialet resulterar i en mer neutralt beskrivande, induktivt strukturerad resultatdel, där cirka 110 koder vartefter faller ut i åtta teman (Bakgrund och relationer; Ideologisk hemvist och praktik; Gud eller en större, ordnande instans; Öde och livslagar; Vetande och tro; Hälsa, ohälsa och vård: Etablissemang och samhälle, samt Framtid och visioner). Denna första genomgång utgör sedan grund för den kombinerade resultat- och diskussionsdelen som är i högre grad deduktivt strukturerad och där sju realitetsdomäner inspirerade av Werbart (1996, 2000) läggs som ett raster över materialet.
 
Länk till uppsats

Kommentarer inaktiverade för Analys

Filed under 08-Metod

Presentation

Citaten återges ordagrant, med småord och uttryck. Talspråkskaraktären har behållits. Starkt betonade ord skrivs med versaler. I citaten markerar tre punkter en paus. Tre punkter inom hakparentes markerar att text utelämnats. Text inom hakparenteser är mina egna repliker, som i vissa fall har tagits med för att sammanhanget ska bli begripligt. Vissa karaktäristiska uttryck har ibland lånats över till den löpande texten, då dessa upplevts kunna ge färg åt och bidra till framställningen. Dessa ord eller uttryck är då satta inom citationstecken. Ibland när det är uppenbart att personen använt ett felaktigt, likalydande ord har det ordet bytts ut utan att ändringen markerats. Detsamma har i ett fåtal fall gjorts när ett ord, oftast ett bindeord, av allt att döma utelämnats av respondenten och det upplevts som att detta alltför mycket skulle påverka läsbarheten. På några ställen har för informanten personliga uppgifter ändrats eller anonymiserats.
 
Länk till uppsats

Kommentarer inaktiverade för Presentation

Filed under 08-Metod

Etiska överväganden

En knapphändig presentation av deltagarna har att göra med att dessa i flera fall representerar små subgrupper. Vissa begrepp och resonemang kan antas vara lätt igenkännbara för den med samma referensramar som informanten och det har därför upplevts som extra viktigt att skydda informanternas identitet. Att visa respekt för individens religiösa övertygelse (Psykologförbundet.se) bör gälla även i en sådan här studie. I någon mån blir detta en balansgång då ambitionen med studien är att reflektera kring svarsmaterialet och att eventuellt kunna värdera eller framlägga normativa synpunkter.
 
Länk till uppsats

Kommentarer inaktiverade för Etiska överväganden

Filed under 08-Metod

Resultat och diskussion

Syftet med studien var att förstå mer om hur individer med en nyandlig världsåskådning ser på sig sig själva, andra och livet. Tidigare forskning har påvisat att personer med detta intresse på gruppnivå har en psykologisk profil som avviker från normalpopulationen och eventuellt är förenad med ett större mått av ohälsa. Det förra är väl belagt, medan det senare alltjämt är föremål för diskussion. Orsaker som föreslagits har varit dels genetisk predisposition, dels tidiga, formativa relationserfarenheter. En påverkan som utgår från själva tankesystemet (Farias & Granqvist, 2007) har även föreslagits. I det förra fallet ses engagemanget i nyandligheten som ett ”symptom på”, i det senare som en ”orsak till” individens psykiska tillstånd. Denna studie har följt det senare spåret och undersökt vad som utifrån en psykoanalytisk referensram kan tala för att tankesystemet i sig självt, antingen som orsak eller bidragande faktor, kan ligga bakom de fynd som tidigare forskning gjort.
 
Länk till uppsats

Kommentarer inaktiverade för Resultat och diskussion

Filed under 01-Uppsats

De existentiella villkoren

Werbart (2000) skriver att vi människor är ”irretrievably doomed to live as separate ’in-dividuals’, dependent on each other, divided into two sexes and several generations, vulnerable and mortal…” (s. 37). På annan plats skriver samme författare att vi har att ”acceptera människans existentiella villkor: vår avskildhet som separata individer, vår uppdelning i två kön och omöjlighet att vara båda, uppdelningen i föräldra- och barngenerationerna, vårt åldrande och vår dödlighet” (Werbart, 1996, s. 14). Utifrån dessa två citat har sju realitetsdomäner skapats vilka kommer att användas som ett raster. Under dessa rubriker kommer intervjusvar och reflektioner att samlas som bedöms ha relevans för respektive domän. Funderingar utifrån intervjuerna blandas med tankar kring tidigare gjord forskning. Domänerna benämns enligt följande: allokativa, konstitutionella, vertikala, horisontella, kapacitativa, deklinativa, respektive terminala realiteter. Beteckningarna får en utförligare definition i anslutning till respektive avsnitt.
 
Länk till uppsats

Kommentarer inaktiverade för De existentiella villkoren

Filed under 10-De existentiella villkoren

i. Allokativa realiteter

Denna domän behandlar individens plats i världen i en grundläggande mening. Sådant som är fundamentalt, givet och lika för alla. Den berör hur vi uppfattar att vara födda och att vara individer. Att ingen kan förväntas hysa samma intresse för våra företag och idéer som vi själva. Ansvaret för det egna livet, att själv behöva sätta sin kurs och stå för sina val. Att förmågan att ta detta ansvar kan vara stukad av olika skäl, men ändå aldrig kan överföras på någon annan. En fråga vi kan ställa till materialet är: Vad säger intervjupersonerna som kan hjälpa oss att förstå hur de förhåller sig till de allokativa realiteterna?

Teman och reflektioner som bedömts anknyta till denna domän har inordnats under följande rubriker: Universum, samt En förtrollad värld.
 
Länk till uppsats

Kommentarer inaktiverade för i. Allokativa realiteter

Filed under 11-Allokativa realiteter

Universum

Berättelser om rymdens storhet, såväl som om materiens djup, återkommer på många ställen i materialet. Ett intresse för astrologi, det vill säga att himlakropparnas positioner har en inverkan på individens personliga egenskaper och mående, finns representerat. Referenser till den gängse astronomin liksom till sådant som kvantfysik är dock mer frekventa. Universums utsträckning liksom den egna och mänsklighetens relativa obetydlighet nämns i relation till de perspektiv som den andliga världsåskådningen öppnar. En av respondenterna har sett en bild av Craig-nebulosan och menar att sådana stora strukturer talar för att det bör finnas utvecklingsnivåer såväl under som över mänskligheten. Att klimatförändringarna skulle bero på människans påverkan är eventuellt ett missförstånd och kan förklaras med större skeenden, i solsystemet och galaxen. Flera av respondenterna uppger att de mediterar och att detta kan ge en känsla av ”tomhet” eller ”space”.

Det går inte att utesluta att de många referenserna till universum och liknande kan fylla funktionen att annullera eller förminska de utmaningar eller konflikter som hör samman med livet här och nu. Det är resonemang som kan användas för att lyfta individen ur de gängse ramarna eller gränserna för människolivet. Kanske är det rentav ett sätt för individen att trösta eller vagga sig själv till ro. Det går att fundera kring dissociation eller den lindrigare formen absorption vilket kan uppnås via olika new age-praktiker och som Granqvist, Fransson och Hagekull (2009) skriver om. Exempel på sådant som kan tolkas i den riktningen förekommer även i detta material. Det går även att föreställa sig ett besläktat tillstånd som är självinducerat med hjälp av tankesystemet eller resonemang som detta stimulerar till. Detta kunde i så fall liknas vid diffusion.
 
Länk till uppsats

Kommentarer inaktiverade för Universum

Filed under 11-Allokativa realiteter