Category Archives: 12-Konstitutionella realiteter

ii. Konstitutionella realiteter

Denna domän handlar om individens tilldelade roll i naturen. Att från födseln vara begränsad eller nischad i en eller annan mening. Inte i förhållande till samhälleliga strukturer som generation, klass, könsroller, etcetera, utan mer konstitutionellt. Där det ena inte är bättre än det andra, bara annorlunda. Vi har inte vingar och kan flyga, som fåglarna, till exempel. Könet är kanske det mest fundamentala, att vi på grund av om vi föds som man eller kvinna kommer att vara avskurna från vissa erfarenheter och upplevelser. Dock kan detta även förstås mer generellt: Vi kan inte vara ”allt”. En fråga som går att ställa till materialet är: Vad säger intervjupersonerna som kan hjälpa oss att förstå hur de förhåller sig till de konstitutionella realiteterna?

Teman och reflektioner som bedömts anknyta till denna domän har inordnats dels under Kvinnor och män, dels under Växla kön, samt androgynitet.
 
Länk till uppsats

Kommentarer inaktiverade för ii. Konstitutionella realiteter

Filed under 12-Konstitutionella realiteter

Kvinnor och män

Respondenterna beskriver manligt och kvinnligt som energier, poler eller kraftkällor i tillvaron och inom varje människa och detta associeras till Carl Gustav Jungs anima och animus liksom till den taoistiska filosofins yin och yang.

Utifrån psykoanalytisk teori har uppspaltningen i de två könen traditionellt setts som en fundamental och strukturerande princip, något som den uppväxande individen behöver förhålla sig till och på ett eller annat vis försonas med. Detta bejakas på sätt och vis av respondenterna. Synen på manligt och kvinnligt är essentiell. Utifrån feministisk teori liknar detta måhända mest av allt ett särartstänkande. Samtidigt betonas hur alla människor innehåller båda sidorna och att vi håller på att förvandlas på ett fundamentalt vis. I den meningen samsas inom den nyandliga världsåskådningen en både konservativ och en mer radikal eller exotisk uppfattning om manligt och kvinnligt med varandra.

Löwendahl (2002), i sin intervjustudie bland annat om genus inom new age, konstaterar att synen på manligt och kvinnligt är polariserat i hennes material. Sådant ses som givna kategorier. Män uppfattas som logiska och rationella, medan kvinnor är känsliga och intuitiva. Informanterna framhåller kvinnligt framför manligt, att det förra är mer centralt för det andliga sökandet. Författaren kommer till slutsatsen, att medan hos en författare som Simone de Beauvoir det är kvinnan som är ”det Andra könet”, så råder bland hennes informanter den motsatta uppfattningen: Här är det mannen som är ”den Andre”.

I föreliggande studie förenas intervjupersonerna i en kritik av de ”maktens män” som dominerar inom vetenskap, kyrka, politik, med mera. Det går dock att spekulera i att medan detta för kvinnorna kan ha ett i högre grad emancipatoriskt motiv, så fyller motståndet för männen en annan funktion eller får andra effekter.
 
Länk till uppsats

Kommentarer inaktiverade för Kvinnor och män

Filed under 12-Konstitutionella realiteter

Växla kön, samt androgynitet

Mellan inkarnationerna är det ofta möjligt att byta kön. Den som är kvinna idag kan alltså ha erfarenhet även av att ha varit man och vice versa och förmodligen upprepade gånger. Via reinkarnationsterapi är det möjligt för individen att få erinringar och kunskap om detta. Sådana minnen kan också komma spontant. Djupast sett är individen vare sig det ena eller det andra, eller både och. En kvinnlig respondent menar att det inte är svårt för henne att veta hur det känns att sitta i fängelse, eller att befinna sig i en skyttegrav, då detta är något hon själv har upplevt i tidigare existenser.

Individen utvecklas från ett mer ”enpoligt” tillstånd till att så småningom kunna omfatta såväl den maskulina som den feminina kapaciteten till fullo. Den färdigutvecklade människan är inte längre man eller kvinna, utan har blivit androgyn, en hermafrodit. Då kommer hon inte längre att bilda familj eller vara förälder. Detta medför att individen blir fri från många band. Hon behöver inte längre en representant av det motsatta könet, eftersom hon nu inrymmer alla egenskaper och kan ”polarisera med sitt inre”. Ett tecken på att utvecklingen går i denna riktning är de många skilsmässorna i vår tid: Vi lever i ”de olyckliga äktenskapens zon”. En respondent tänker sig att slutmålet inte är att vi ska bli androgyna, utan vill istället beskriva målet som att vi ska få tillgång till såväl vår manliga som vår kvinnliga sida: yin och yang.

Uppfattningen om könsväxling såväl som om en framtida androgynitet krockar med den aktuella domänens gränser. Över huvud taget är de många intervjusvar som behandlar totala eller fullkomliga tillstånd eller mål anmärkningsvärda sedda ur ett psykologiskt perspektiv.
 
Länk till uppsats

Kommentarer inaktiverade för Växla kön, samt androgynitet

Filed under 12-Konstitutionella realiteter