Analys

Analys

Ljudfilerna spelas upp i programmet Audacity 1.2.6. och transkriberas ordagrant i Word. Samtalen skrivs ut i sin helhet med informantens svar och mina frågor som en löpande text. Varje intervju resulterar i ett textdokument om cirka trettio A4-sidor. De transkriberade intervjuerna kodas därefter i programmet ATLAS.ti som är speciellt framtaget för kvalitativ forskning. För att strukturera materialet tillämpas tematisk analys (Hayes, 2000; Langemar, 2005). En första genomgång av intervjumaterialet resulterar i en mer neutralt beskrivande, induktivt strukturerad resultatdel, där cirka 110 koder vartefter faller ut i åtta teman (Bakgrund och relationer; Ideologisk hemvist och praktik; Gud eller en större, ordnande instans; Öde och livslagar; Vetande och tro; Hälsa, ohälsa och vård: Etablissemang och samhälle, samt Framtid och visioner). Denna första genomgång utgör sedan grund för den kombinerade resultat- och diskussionsdelen som är i högre grad deduktivt strukturerad och där sju realitetsdomäner inspirerade av Werbart (1996, 2000) läggs som ett raster över materialet.

Översikt Uppsats

Kommentarer är stängda.