Datainsamling

Datainsamling

Sju av intervjuerna görs på uppsatsförfattarens mottagning, två i informanternas hem, en på informantens arbetsplats efter arbetsdagens slut, samt en i ett bokat grupprum på ett bibliotek. I samtliga fall kan intervjuerna genomföras under lugna förhållanden, utan att någon annan person är närvarande. Varje intervju tar cirka nittio minuter. Det utgår ingen ersättning. I de fall intervjun sker på uppsatsförfattarens mottagning bjuds på fika.

I början av intervjuerna ges en kort presentation av bakgrund och syfte. Informanterna får veta att studien sker inom ramen för ett psykologexamensarbete vid Stockholms universitet, under handledning, att intervjuaren har tystnadsplikt och att syftet är att förstå hur respondenten själv ser på livet, snarare än hur frågorna besvaras utifrån den speciella andliga filosofi som respondenten eventuellt omfattar. Vidare ges en försäkran om att allt material kommer att behandlas konfidentiellt, att deltagandet är frivilligt, att informanten kan avböja att svara på frågor och när som helst har rätt att avbryta. Intervjuerna är halvstrukturerade, utifrån en guide (Bilaga 2) med vissa områden som ska hinnas med och förslag till fördjupningsteman. Samtalen spelas in på en diktafon av god kvalitet.

I några fall förhör sig respondenterna specifikt om uppsatsförfattarens psykologiska orientering (psykodynamisk) och mot bakgrund av den religionskritik som förknippas bland annat med Sigmund Freud så läggs extra vikt vid att skapa en god atmosfär. Om respondenterna undrar över intervjuarens egen ingång till forskningsämnet erbjuder jag mig att säga något litet om detta efter intervjun. Överlag bemödar jag mig om att ha en icke-vetande och problematiserande attityd i förhållande till de frågor som tas upp i intervjuerna.

Översikt Uppsats

Kommentarer är stängda.