Fukar-modellen

Fukar-modellen

20100203
FUKAR-modellen
FUKAR. Jag hade en bild av ett slags avgränsad andlighet. Representanter för eller varianter av denna kategoriseras lite olika (privatresligiostet, new age, esoterism, nyandlighet, men även viss religion). Det är en andlighet där tankar om reinkarnation och karma är centrala, och där individen utvecklas stegvis mot allt större fullkomning. Det har visat sig att mina respondenter  – som alla i princip omfattar dessa tre kriterier –  dock betonar dessa delar lite olika. Med denna modell kan man först och främst visa vilka delar som konstituerar denna typ av esoterik-newage-andlighet – och hur en sådan ”fukarisk” andlighet förhåller sig till andra typer av läror och andligheter. Men figuren gör det också möjligt att visualisera hur de olika delarna betonas olika av t ex mina respondenter…. En del lutar mera åt fullkomnandet (”Undret”, nåden). En del betonar karma-aspekten. Påpekar hur man på mental väg och via handlingar t ex kan skapa sitt ”överflöd”. (Magi & Gärningstro). En del betonar reinkarnationsaspekten, den obevekligt lunkande utvecklingen framåt och uppåt. (Determinism. Evolution. Automatik.)
FUKAR= på det hela taget likvärdig uppmärksamhet ges åt alla tre delar – Fullkomnande (Individens förverkligande av de högsta tänkbara egenskaper. ”Helgonlikhet.”) som ett slutmål vilket avhänger av karma- (Individens gestaltning av sitt öde via sina handlingar och de lagbundna konsekvenser som följer av dessa) och reinkarnationssystemet (Individens fortlevnad via återfödelse i nya kroppar).
FU = Genomskåda illusionen. Fullkomnande är möjlighet ”här och nu”. Vakna! Eventuellt ett resonemang att mänskligheten vid denna tidpunkt vandrat och lidit tillräckligt, och det brådskar.
KA = Magi. ”Skapa ditt överflöd.” Feng Shui. En hel del av självhjälpslitteraturen.
R = Det tuffar på. Darwinism, en utveckling utan egentligt mål, ingen ”fullkomlighet”. Determinism, astrologi i sin strängaste form. Kasttänkandet inom (äldre) hinduism, att man föds till ett kast, har att vandra genom skapelsen i oräkneliga inkarnationer.
FU+KA = Ett tydligt fullkomnandeideal, och gärningarnas betydelse betonas. Det är möjligt att via genom att man”gör allting rätt” – uppnå nirvana,  nå himlen, lösas från återfödelsens kretslopp relativt omgående. Vissa slags munkväsenden, HareKrsna tror jag till stor del. Terapeutiska läror.
FU+R = Viss esoterisk andlighet, som har ett tydligt fullkomlighetsideal, vilket nås via reinkarnation (”om 3000 år”) och där karmaaspekten underbetonas. Automatiserad syn på utvecklingen. Man kan inte undgå att utvecklas, så att hänvisa till karmaaspekten är i själva verket mer eller mindre överflödig, redundant information. Utvecklingen fungerar visserligen med hjälp av karmalagen, men då målet är givet så är det inget man egentligen behöver ägna så mycket uppmärksamhet.
KA+R = Ett tankesystem som omfattar magi och evigt liv via reinkarnation, men inte har något individualistiskt, helgonlikt, fullkomnadeideal? En apparat som är möjlig att manipulera. Satanism? Andlig darwinism?

Kommentarer är stängda.