Översikt

Översikt

Syftet med studien var att förstå mer om hur individer med en nyandlig världsåskådning ser på sig sig själva, andra och livet.

Werbart (2000) skriver att vi människor är ”irretrievably doomed to live as separate ’in-dividuals’, dependent on each other, divided into two sexes and several generations, vulnerable and mortal…” (s. 37). På annan plats skriver samme författare att vi har att ”acceptera människans existentiella villkor: vår avskildhet som separata individer, vår uppdelning i två kön och omöjlighet att vara båda, uppdelningen i föräldra- och barngenerationerna, vårt åldrande och vår dödlighet” (Werbart, 1996, s. 14). Utifrån dessa två citat har sju realitetsdomäner skapats vilka kommer att användas som ett raster. Under dessa rubriker kommer intervjusvar och reflektioner att samlas som bedöms ha relevans för respektive domän. Funderingar utifrån intervjuerna blandas med tankar kring tidigare gjord forskning.

Domänerna benämns enligt följande: allokativa, konstitutionella, vertikala, horisontella, kapacitativa, deklinativa, respektive terminala realiteter. Beteckningarna får en utförligare definition i anslutning till respektive avsnitt.

 

i. Allokativa realiteter
Denna domän behandlar individens plats i världen i en grundläggande mening. Sådant som är fundamentalt, givet och lika för alla. Den berör hur vi uppfattar att vara födda och att vara individer. Att ingen kan förväntas hysa samma intresse för våra företag och idéer som vi själva. Ansvaret för det egna livet, att själv behöva sätta sin kurs och stå för sina val. Att förmågan att ta detta ansvar kan vara stukad av olika skäl, men ändå aldrig kan överföras på någon annan. En fråga vi kan ställa till materialet är: Vad säger intervjupersonerna som kan hjälpa oss att förstå hur de förhåller sig till de allokativa realiteterna?

Teman och reflektioner som bedömts anknyta till denna domän har inordnats under följande rubriker: Universum, samt En förtrollad värld.

 

ii. Konstitutionella realiteter

Denna domän handlar om individens tilldelade roll i naturen. Att från födseln vara begränsad eller nischad i en eller annan mening. Inte i förhållande till samhälleliga strukturer som generation, klass, könsroller, etcetera, utan mer konstitutionellt. Där det ena inte är bättre än det andra, bara annorlunda. Vi har inte vingar och kan flyga, som fåglarna, till exempel. Könet är kanske det mest fundamentala, att vi på grund av om vi föds som man eller kvinna kommer att vara avskurna från vissa erfarenheter och upplevelser. Dock kan detta även förstås mer generellt: Vi kan inte vara ”allt”. En fråga som går att ställa till materialet är: Vad säger intervjupersonerna som kan hjälpa oss att förstå hur de förhåller sig till de konstitutionella realiteterna?

Teman och reflektioner som bedömts anknyta till denna domän har inordnats dels under Kvinnor och män, dels under Växla kön, samt androgynitet.

 

iii. Vertikala realiteter
Denna domän handlar om hierarkier, under- och överordning. Vertikalt beroende såväl som ansvar. I det ena fallet beroendet av de som har erfarenheter, kunskaper och befogenheter som individen själv inte har men stundtals behöver förhålla sig till eller få tillgång till: Myndigheter, skola, föräldrar. Gud? I det andra fallet ansvaret för de yngre, den kommande generationen eller dem som individen står i en ansvarig eller priviligierad ställning i förhållande till. Detta är roller som kan skifta, över tid och i olika sammanhang. En fråga vi kan ställa till materialet är: Vad säger intervjupersonerna som kan hjälpa oss att förstå hur de förhåller sig till de vertikala realiteterna?

Teman och reflektioner som bedömts anknyta till denna domän har inordnats under följande rubriker: Föräldrar och anhöriga; Att själv bli förälder; Etablissemanget; Ett nytt paradigm; Tro och vetande; De upplysta, samt Gud.

 

iv. Horisontella realiteter
Denna domän behandlar mellanmänskliga beroenden och band, såväl till kärlekspartners, syskon och vänner, bekanta och kollegor, som till grannar och folk i allmänhet. Skyldigheter och rättigheter i en vågrät dimension. Att förhandla och att dela med sig, liksom att kunna begära det man behöver. Ömsesidiga förväntningar. Att dra sitt strå till stacken. En fråga vi kan ställa till materialet är: Vad säger intervjupersonerna som kan hjälpa oss att förstå hur de förhåller sig till de horisontella realiteterna?

Teman och reflektioner som bedömts anknyta till denna domän har inordnats under följande rubriker: Ensamhet och gemenskap; Närhet; Tvillingsjälar och liknande; Fred, kärlek och tolerans, samt Världsriket.

 

v. Kapacitativa realiteter
Denna domän handlar om hur personen hanterar sina relativa styrkor och förmågor, såväl som sina begränsningar, sin otillräcklighet och sin svaghet. Detta som kan vara såväl något medfött som förvärvat. Att inte vara lika priviligerad, smart eller stark som vissa, men dock kanske mer än andra. En fråga vi kan ställa till materialet är: Vad säger intervjupersonerna som kan hjälpa oss att förstå hur de förhåller sig till de kapacitativa realiteterna?

Teman och reflektioner som bedömts anknyta till denna domän har inordnats under följande rubriker: Livet är en skola, samt Mående och hälsa.

 

vi. Deklinativa realiteter
Denna domän handlar om åldrande eller avtagande. Hur hantera livets gång, ens eget och närståendes tilldelade mått av tid, kraft, ungdom och hälsa och förändringar på grund av sådant. En fråga vi kan ställa till materialet är: Vad säger intervjupersonerna som kan hjälpa oss att förstå hur de förhåller sig till de deklinativa realiteterna?

Teman och reflektioner som bedömts anknyta till denna domän har inordnats under följande rubriker: Ålder; Reinkarnation; Ondska, samt En optimistisk livssyn.

 

vii. Terminala realiteter
Denna domän handlar om det definitiva slutet eller ultimata ”nejet”. Den berör döden, den slutliga kränkningen av individens omnipotens, men inte enbart, utan även projekt, relationer, förhoppningar som nått vägs ände, vare sig resultatet blev det önskade eller inte. En fråga vi kan ställa till materialet är: Vad säger intervjupersonerna som kan hjälpa oss att förstå hur de förhåller sig till de terminala realiteterna?

Teman och reflektioner som bedömts anknyta till denna domän har inordnats under följande rubriker: Separationer, samt Döden.

 

I den avslutande diskussioner föreslås tre slags sätt att omfatta den nyandiga världsåskådningen:

Typer av andligt engagemang

 

I samma avsnitt föreslås också några variabler som kan vara värda att beakta för att skilja olika andliga världsåskådningar åt:

Typer av andliga världsåskådningar
Länk till uppsats

New age, nyandlighet, esoterism, västerländsk esoterik, religion, andlighet, mental hälsa, mental ohälsa, psykisk hälsa, psykisk ohälsa, psykopatologi, healing, terapi, psykoterapi, psykodynamisk terapi, pdt, psykoanalys, psykologi, psykodynamisk teori, religionspsykologi, existentiell psykologi, existentiell terapi, transpersonell psykologi, transpersonell terapi, Sigmund Freud, Carl Gustav Jung, Helena Blavatsky, Martinus, Rudolf Steiner, kristendom, kyrkan, teosofi, Martinus kosmologi, antroposofi, rosenkorsorden.

Kommentarer är stängda.