Presentation

Presentation

Citaten återges ordagrant, med småord och uttryck. Talspråkskaraktären har behållits. Starkt betonade ord skrivs med versaler. I citaten markerar tre punkter en paus. Tre punkter inom hakparentes markerar att text utelämnats. Text inom hakparenteser är mina egna repliker, som i vissa fall har tagits med för att sammanhanget ska bli begripligt. Vissa karaktäristiska uttryck har ibland lånats över till den löpande texten, då dessa upplevts kunna ge färg åt och bidra till framställningen. Dessa ord eller uttryck är då satta inom citationstecken. Ibland när det är uppenbart att personen använt ett felaktigt, likalydande ord har det ordet bytts ut utan att ändringen markerats. Detsamma har i ett fåtal fall gjorts när ett ord, oftast ett bindeord, av allt att döma utelämnats av respondenten och det upplevts som att detta alltför mycket skulle påverka läsbarheten. På några ställen har för informanten personliga uppgifter ändrats eller anonymiserats.

Översikt Uppsats

Kommentarer är stängda.