Sammanfattning i-vii

Sammanfattning i-vii

Intervjupersonernas väg fram till att omfatta den syn på livet de idag har ser olika ut. Det finns de som är uppvuxna i såväl kristna, moderat kristna som i hem där frågor om andlighet aldrig berörts, liksom i hem med en acceptans för alternativa synsätt.

Separationer från tidigare partners har i vissa fall blivit startpunkten för ett mer intensivt intresse för sådant som andlighet och personlig utveckling. Somliga kan spåra sitt intresse ändå tillbaka till barndomen och en filosofiskt lagd lärare eller inspirerande släktning. Hos någon väcktes detta intresse under en akut livskris. En seans och den information som framkom där blev för en person vändpunkten som gjorde att hon övergav en tidigare skeptisk inställning till det andliga.

Det andliga intresset praktiseras mestadels på egen hand, med sporadiska möten med likasinnade. Ett par av respondenterna uppger tillhörighet till en viss organisation. Det är möjligt att odla ett intresse för flera olika läror parallellt. I många fall har det intresse intervjuperson har idag föregåtts av studier av andra läror. Den andliga livsuppfattningen är inget som pådyvlas andra. Att vara vegetarian ses som självklart, främst utifrån ett djurrättsperspektiv.

Nära relationer i det här livet är ofta relationer som fortsatt från en tidigare existens. Rollbyten är vanliga, som att t ex en förälder i det här livet kan ha varit intervjupersonens barn i en tidigare inkarnation. Intervjupersonens egna barn kan ha varit intervjupersonens föräldrar eller syskon. Att bli förälder är inte nödvändigt, även om att få barn och vara förälder beskrivs på ett positivt sätt. Att vara fri och oberoende är ett ideal. Det kan finnas en person som individen är speciellt förbunden med över många liv, eventuellt för evigt, en så kallad ”tvillingsjäl”.

Reinkarnation och karma är den ”nyckel” som kan förklara individens öde och en förutsättning för utveckling mot fullkomlighet. Människor kan vara ”unga” eller ”gamla” i dubbel bemärkelse, dels sett till deras kronologiska ålder i det här livet, dels i förhållande till hur långt de avancerat i sin andliga utveckling. Livet är en skola. Vi är själva helt och fullt ansvariga för vårt öde. Lidandet är oundgängligt. Vi har själva planerat eller i vilket fall godkänt hur det nuvarande livet gestaltat sig. Detta gjorde vi på tröskeln till den här inkarnationen och då med ett ”vuxet” perspektiv. Utanför den här fysiska världen har alla samma ålder.

Gud är höjd över varje dualitet. Gud är varken man eller kvinna, varken ond eller god. Denna gud kan beskrivas som såväl personlig som opersonlig. Hela världen är denna gudoms kropp. Gud verkar genom naturlagarna. Varje människa utgör med sin själ en del av denna gudom. Gud kan inte direkt påverka individens öde utan är mera av en sorts administratör av individens egen karma, såväl den behagliga som den obehagliga. Teodicéproblemet får härmed sin lösning.

De institutioner som har makt och tolkningsföreträde i världen idag, såsom naturvetenskapen och kyrkan, har en begränsad förståelse för de områden de anses vara experter på. Media går ofta maktens ärenden. Allmänheten är förd bakom ljuset, t ex när det gäller besökare från andra planeter. Den gängse vården och psykoterapin kan vara värdefull, dock behöver denna ta till sig av de nyandliga perspektiven. Förståelsen för hur besvär och symptom ofta härrör från erfarenheter och trauman i tidigare inkarnationer är central. En fobi för vatten kan t ex bero på att personen drunknat i ett föregående liv. Det finns stora möjligheter att på egen hand reda ut sina problem.

Föråldrade paradigm ska ersättas eller snarare kompletteras med ett nytt, holistiskt perspektiv. Detta nya perspektiv är samtidigt en sorts essentiell kunskap eller urreligion som mänskligheten tidigare har omfattat. Djupast sett finns bara en sanning. Den nya andligheten är i mer eller mindre komplett form en representant för denna sanning.

Intresset för eller övertygelsen om denna nya andlighets riktighet är inte en religiös tro, utan liknar mera vetande. Dess påståenden är möjliga att testa i sitt eget liv och få bekräftade. Det finns många alternativa vägar till kunskap eller visshet om denna djupare sanning. Så kallade ”upplysta” personer är individer som har en självupplevd visshet om denna djupare sanning, oavhängigt av studier i detta livet. En sådan upplysning ger tillgång till detaljkunskaper på många av livets områden. Dessa individer är självskrivna lärare.

Att människor i allmänhet är omedvetna om, ointresserad av eller rentav skeptiska till dessa perspektiv är naturligt sett till deras nuvarande andliga nivå. Såväl individen som världen i stort utvecklas framåt enligt en plan. Ständig progression är garanterad. Tidsperspektivet för den enskilda individen är annorlunda. Nästa liv är inte avlägset. Döden ses i ett positivt ljus. Erfarenheter och talanger i detta liv förs vidare till nästa. På ett personligt plan är målet att utvecklas andligt och på sikt uppnå sympatisk och kognitiv suveränitet. Världen kommer att bli ett paradis i en inte alltför avlägsen framtid. Då har nationsgränserna upplösts och alla människor delar samma syn på livet. Då finns det inga krig och alla är vegetarianer.

Översikt Intervjuer

Kommentarer är stängda.