Browsed by
Etikett: psykiatri

Sektproblematik

Sektproblematik

Angelägna tankar av psykiatriprofessorn Jan-Otto Ottosson, i Läkartidningen 2004, efter vad som hade uppdagats i Knutby.

Repetitiv transkraniell magnetstimulering (rTMS)

Repetitiv transkraniell magnetstimulering (rTMS)

Socialstyrelsen har sänt ut nya socialstyrelsen_2017_remiss_depressionangest (december 2016) på remiss. Detta har debatterats flitigt under början av 2017 och förhoppningsvis fortsätter det så. Ett färdigt dokument ska komma till hösten. Dokumentet handlar om vilka behandlingsformer som anses ha “evidens”, och för vad. Psykodynamiska terapiformer (PDT) ställs mot kognitiv beteendeterapi (KBT), framför allt, det är det gamla vanliga. Andra behandlingsformer som rekommenderas för vissa tillstånd är EMDR och IPT. Och så något som kallas “rTMS”, dvs “Repetitiv transkraniell magnetstimulering”. Såhär beskrivs rTMS i dokumentet:
Sid 8:

Ett alternativ till läkemedelsbehandling eller ECT är repetitiv transkraniell magnetstimulering (rTMS). Behandlingsmetoden är relativt ny och på senare år har det tillkommit forskning som visar att rTMS har god effekt vid medelsvår till svår egentlig depression samt för personer som inte haft effekt av antidepressiv läkemedelsbehandling. Metoden tycks ha främst lindriga biverkningar och till skillnad mot vid ECT kan patienten vara vaken under behandlingen. rTMS skulle kunna vara aktuell för betydligt fler patienter än de cirka 50 som behandlas årligen i Sverige i dag. Det skulle kräva att fler kliniker satsade på tekniken eller att fler remitteras till de kliniker som i dag genomför rTMS. Detta kommer att påverka hälso- och sjukvårdens resursfördelning, s8

Sid 26:

Repetitiv transkraniell magnetstimulering (rTMS) är en metod som utvecklades i mitten av 1980-talet, men har i Sverige endast använts på enstaka kliniker. De senaste åren har dock det vetenskapliga stödet stärkts och behandlingen har börjat användas mer, om än bara i vissa landsting.

Sid 74:

Repetitiv transkraniell magnetstimulering (rTMS) innebär att en elektromagnetisk spole alstrar ett magnetiskt fält över skalpen, vilket skapar en ström i de hjärnceller som befinner sig nära spolen. Detta leder till att hjärncellerna aktiveras eller hämmas i vänster respektive höger frontallob. Under behandlingarna är personen vaken. Behandlingen tar ungefär en timme att genomföra och ges oftast dagligen under fyra veckor, sammanlagt vid 20 tillfällen. rTMS har mestadels milda biverkningar, exempelvis lokal skalpsmärta vid behandlingen och övergående huvudvärk. Yrsel och svimning förekommer, men är betydligt mer ovanliga. Den allvarligaste biverkningen är epileptiskt krampanfall som är mycket ovanligt.

Wikipedia har en utförlig artikel om denna relativt nya behandlingsform.
 

 
För den religionsvetenskapligt intresserade låter det kanske bekant?
Wikipedia har även en fin artikel om Stanley Korens “The God Helmet”:

The God Helmet is an experimental apparatus originally called the Koren helmet after its inventor Stanley Koren. It was developed by Koren and neuroscientist Michael Persinger to study creativity, religious experience and the effects of subtle stimulation of the temporal lobes. Reports by participants of a “sensed presence” while wearing the God helmet brought public attention and resulted in several TV documentaries. The device has been used in Persinger’s research in the field of neurotheology, the study of the neural correlations of religion and spirituality. The apparatus, placed on the head of an experimental subject, generates very weak magnetic fields, that Persinger refers to as “complex.” Like other neural stimulation with low-intensity magnetic fields, these fields are approximately as strong as those generated by a land line telephone handset or an ordinary hair dryer, but far weaker than that of an ordinary refrigerator magnet and approximately a million times weaker than transcranial magnetic stimulation.

 

Här är en annan utförlig webbsida om forskaren Stanley Koren och hans forskning för den vill fördjupa sig.

Rum för själen? Tankar om psykiatri och andlighet

Rum för själen? Tankar om psykiatri och andlighet

På femtiotalet var psykiatrin i hög grad dominerad av psykoanalytiskt/psykodynamiskt respektive behavioristiskt tänkande. Många uppfattade att dessa var alltför deterministiska och intresserade av ”det sjuka”. Maslow och Rogers… Även om nog i synnerhet Maslow rörde sig i gränsmarkerna, så togs steget över till en mer andlig psykolog med Stanislav Grof, med flera.
Ett annat spår var Assagioli och Jung, som båda bröt med Sigmund Freud och grundade sina egna psykologier och behandlingsmetoder utifrån dessa. Jung ”Analytisk psykologi” och Assagioli ”Psykosyntesen”. Detta var redan i början av 1900-talet, och egentligen har det inte så stor relevans, om det inte vore för att vissa delar av nyandligheten har bra koll på dessa pionjärer och inte sällan jämför den gängse psykiatrin med dem.
Assagiolis inflytande märks till exempel på de alternativa terapimodeller, och utbildningar, som ges bland annat av HumaNova och Psykosyntesakademin.
Behandlingar, såväl som en utbildning i Transpersonell psykoterapi på Steg1-nivå, har under många år getts av Delphiinstitutet i Stockholm. Delphiinstitutet skriver på sin hemsida att man erbjuder psykoterapi på ”transpersonell/själslig grund”. Huma Nova skriver på sin hemsida att deras 1-åriga grundutbildning är ”en utbildning för intellekt, själ och hjärta”. På hemsidan kan man också läsa (januari 2017, länk):

HumaNova har återigen blivit en av få leverantörer som har fått ramavtal med Stockholms Läns Landsting 2015-2018 inom Chef- och medarbetarutveckling. HumaNova har sedan tidigare haft avtal med SLL och när de förnyade sina avtal och gick ut i ny upphandling, fick vi återigen fortsatt förtroende att utföra uppdrag inom Chef- och ledarträning, Ledningsgruppsutveckling, Team/grupputveckling, samt Personlig chef- och medarbetarutveckling.

Så även om ”själen”, säert på goda grunder, knappast kommer att få en plats i vårdprogram och behandlingsutbud, kan mycket väl enskilda medarbetare och chefer inom Stockholms Läns Landsting bli skickade på en kurs eller rehabilitering där man talar om sådant.

Kluster – Tankar om psykiatri och andlighet

Kluster – Tankar om psykiatri och andlighet

Det här är ett försök att kategorisera individer som på ett eller annat vis kan komma i kontakt med psykiatrin och där deras ”sekt”-engagemang kan vara en del av vad som behöver kartläggas, förstås och behandlas. Det är ett utkast, ett tankeexperiment. För de allra flesta som kommer i kontakt med psykiatrin är ju detta öht inte relevant, det är ett fåtal.

Men, bilden ska alltså läsas som: ”Individer som lämnat eller fortfarande står under inflytande från …”, osv…

I det övre vänstra fältet har vi de välkända sekter, som Scientologikyrkan, Hare Krishna, Moon-rörelsen/Unification Church. Det mest kända ”svenska” exemplet är Jehovas vittnen. I den rutan hör också vissa politiska organisationer hemma, som IS. Sannolikt går det att hitta motsvarigheter i Sverige. De förenas av just en ”utopisk” syn på hur samhället och världen bör inrättas. Vissa av dem tar till våld, låter ”ändamålen helga medlen”, eftersom det är så viktigt att målen nås och de rena idealen hedras.

I den övre högra rutan har vi kriminella organisationer, som Hells Angels eller Bandidos. De är slutna, präglas av stark sammanhållning, men har sällan några utopiska visioner. Deras inriktning är mer att göra det mesta möjliga av sin närvaro i samhället. Det finns exempel på kommersiella sekter också. Ibland hör man om dem i media. Företag (ofta i säljbranchen) som drivs på ett karismatisk vis, med medarbetarträffar som liknar väckelsemöten, men där visionen är att klara sig så bra som möjligt på marknaden (dvs tjäna pengar). Att jag sätter hederskulturer i den här rutan kan verka märkligt. Är de inte ofta religiösa? Nä, jag tror att det är mindre viktigt. Oftast vilar dessa på kulturella mönster och sedvänjor, som fanns innan religionen kom med i bilden.

Nedre vänstra hörnet kräver lite mer förklaring. Här hittar man normalt inga ”sekter” eller ens medlemsskap. Det är oorganiserade (eller på sin höjd svagt organiserade) rörelser eller intressegemenskaper. Den här kategorin förtonar sig ut i (ytlig, dålig) självhjälpslitteratur, helt vanlig vidskepelse och diverse teve-program i TV4/Kanal 7, om medium, besatta hus, och liknande. Oftast är det helt harmlöst, eller rentav en tillgång (vi behöver ju leka och drömma också!), men för en del individer blir detta sätt att se på tillvaron ett problem. Det är utopiskt, idealiserat, men ett intresse man odlar mer eller mindre på egen hand.

Rutan längst ned till höger rymmer personer med mycket fasta övertygeler om olika former av konspirationsteorier. Exempel på detta är ”chem trails” (det vill säga att det pågår en besprutning av atmosfären av mer eller mindre illasinnad anledning), att världen styrs av en hemlig, enormt mäktig elit, som ibland benämns New World Order eller ”Illuminati”. Här möter man snarare utopins motsats: ”dystopin”. Den är övertygelser som kan vara nog så förtrollande och svåra att rucka på. Det är misstro mot makthavare eller civilisationskritik som gått över gränsen till det fantastiska.

Varje ruta i diagrammet har så klart också sin helt oproblematiska sida. För dessa individers behandling är det religiösa (eller vad det nu är) inte relevant. Deras problem har inget eller mycket lite med just detta att göra. Om man går igenom rutorna i samma ordning: Att tillhöra en religiös församling kan så klart vara något stärkande och fint. Det finns åtskillig forskning, framför allt från USA, som visar på detta. Att arbeta för ett företag, eller ingå i en eller annan ”värdslig” organisation, med stark sammanållning och en gemensam vision, är så klart inte automatiskt något dåligt. Inte heller att intressera sig för astrologi, reinkarnation, seanser, att vara övertygad om att telepati fungerar, etc.

Vad ska få rum i den sista rutan? På det religiösa området är jag frestad att skriva Svenska kyrkan och Friskis & Svettis-yoga. Det har visserligen ett andligt ursprung, men är i sin nuvarande form varken utopiskt eller präglat av särskilt mycket grupptryck.

Sektoffer blir ofta utan hjälp

Sektoffer blir ofta utan hjälp

Många människor som vill lämna sekter får inte den hjälp de behöver. – Det finns en beröringsskräck för religion inom psykiatrin, säger psykoterapeut Helena Löfgren.
Tankar om diagnoser, bemötande i psykiatrin, screening, mm.
Dagen rapporterar från ICSAs konferens i Stockholm, juni 2015.