Browsed by
Etikett: uppsats

New age – vår tids nyandlighet

New age – vår tids nyandlighet

Vad är “new age-andlighet”? En översiktlig artikel om detta, av Amelie Friberg. Som även tar upp sådant som kan vara problematiskt med denna världsbild. (“NAIS” var ett bra användbart begrepp, aldrig hört det förut!)

“Till skillnad från föregående tidsålder, fiskarnas tidsålder, som präglades av dominans och lydnad, så kommer vi i vattumannens tidsålder att bli upplysta. Den nya tidsåldern innebär ett paradigmskifte där de nuvarande patriarkala och auktoritära systemen omkullkastas. En ny djupare kunskap, som står över världsreligionernas förklaringsmodeller, kommer att hjälpa oss att frångå vårt materiella och egoistiska tankesätt.”

“En del new age-förespråkare går så långt som att påstå att fysiska sjukdomar, så som exempelvis cancer, orsakas av negativa tankar. De menar att vi attraherar ohälsa genom att ha fel livsstil. På engelska finns ett begrepp som ringar in problematiken med ‘victim blaming’ inom new age: NAIS (New Age Illness Shaming).”

Vinsten av att tro på alternativa verkligheter

Vinsten av att tro på alternativa verkligheter

“Vinsten av att tro på alternativa verkligheter”, Peter Illi, Mälardalens högskola (D-uppsats, 2014).

Samtidigt som traditionella religioner är på tillbakagång vänder sig allt er människor till den magi och mysticism som kännetecknar new age. Forskningen har hittills närmat sig detta fenomen genom korrelationsstudier, demografiska kartläggningar och analyser av vad new age-anhängare tror på. I denna explorativa, induktiva studie berättade i stället fem kvinnor i halv-strukturerade intervjuer om vad deras new age-tro betytt för dem. Koncentrering av bärande utsagor i dimensionerna betydelse, tro relaterad till icke-tro, kunskapskällor och ontologi genererade fyra faktorer: existentiell trygghet som skyddar mot osäkerhet under livets gång och hämmar ångest inför livets oundvikliga slut; upphöjdhet genom insikter och medvetenhet som icke-troende saknar; antiintellektualism som betonar känslor och intuition på bekostnad av förnuft och logik; relativism som stipulerar att var och en har sin egen sanning. En funktionell modell som tydliggör hur faktorerna relaterar till varandra diskuteras, liksom resultatets integrering i ett teoretiskt ramverk och riktlinjer för framtida forskning.

Abstract

Abstract

Examensarbete från Stockholms universitet, Psykologiska institutionen:

NY ANDLIGHET, MEN GAMLA UTMANINGAR1

Samtidigt med att intresset för traditionell religion mattats av i västvärlden har det skett en tillväxt av en holistisk, individualistisk och framstegsoptimistisk andlighet, så kallad nyandlighet eller new age. Psykologisk forskning har visat att anhängare av denna andlighet på gruppnivå har en profil som eventuellt korrelerar med ohälsa. Syftet med denna studie var att undersöka hur anhängarna förhöll sig till människans existentiella villkor, så som dessa kan formuleras utifrån psykoanalysen. Intervjuer med elva anhängare genomfördes under hösten 2009. Analysen visade att informanterna i hög grad underkände dessa villkor eller begränsningar vilket kan tolkas i samma riktning som tidigare forskningsresultat. Vid sidan av en möjlig individuell disposition föreslås en påverkan som utgår från själva tankesystemet vara en inte obetydlig faktor i dessa resultat. Modeller för hur differentiera mellan dels typ av engagemang, dels olika slags andligheter, skissas.

1 Ett stort tack till min handledare Björn Edlund och till de elva respondenter som gjorde undersökningen möjlig genom sitt generösa deltagande.

Översikt Uppsats