Undersökningsdeltagare

Undersökningsdeltagare

Informanterna rekryteras under senhösten 2009. Det är ett bekvämlighetsurval. Dels sker detta via ett brev (Bilaga 1) som distribueras via en hyrd annonsplats på Vattumannens bokhandel i Stockholm, vilken säljer litteratur med ett sådant idéinnehåll som studien fokuserar på, dels via efterlysningar på nyandliga diskussionsfora på internet. Valet av de senare platserna sker utifrån författarens förkunskaper, inläsning av litteratur (Arlebrand, 1992; Hammer, 2004) samt med hjälp av sökmotorer. Inklusionskriterier är att informanterna ska vara i vuxen ålder, ha en världsåskådning som omfattar reinkarnation och karma, samt en övertygelse om att individen steg för steg utvecklas mot fullkomlighet. Det är vidare önskvärt att få informanter med lite olika förankring inom området new age eller nyandlighet. Informanterna ska dessutom ha möjlighet att träffas i stockholmstrakten för en personlig intervju.

Ett kort avstämning görs på telefon och i något fall per mejl med de som anmäler intresse för att se om dessa uppfyller inklusionskriterierna. Bland annat är det angeläget att sålla bort personer som har ett andligt intresse som lutar mer åt satanism, wicca, paganism, eller liknande, för vilka grundföreställningarna ovan normalt inte är centrala eller ens omfattas. En person väljs bort då denne är för ung och upplevs som alltför sökande, en annan väljs bort då denne har en buddhistisk syn på reinkarnation som inte inbegriper individuell återfödelse. Ett par personer får nej då dessa är personligt bekanta till uppsatsförfattaren. En person väljs bort då denne bor i en annan del av landet och det bedöms bli svårt att få till ett personligt möte under den tidsrymd då intervjuerna ska genomföras. Ett par förfrågningar mot slutet av rekryteringsfasen avböjs då det bedöms att dessa varianter av nyandlighet redan är tillräckligt representerade.

Elva personer rekryteras, 7 kvinnor och 4 män. De yngsta är i trettioårsåldern, medan de äldsta är en bit över sextio. Två är pensionärer, tre är studenter på högskola, tre arbetar med alternativa behandlingar och dylikt, en person arbetar i det privata näringslivet, en är konstnär och en arbetar inom offentlig förvaltning.

Översikt Uppsats

Kommentarer är stängda.